Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát. További információt erről Adatkezelési tájékoztatónkban talál.
Menü

Játék Szabályzat

Játékszabályzat - az Alleva Magyarország Facebook és Intagram oldalán
szervezett nyereményjátékokhoz.
1. A játékok szervezője és lebonyolítója:
Az Alleva Magyarország elnevezésű Instagram rajongói oldalon
szervezett nyereményjátékok szervezője az APETITE Kft. (székhely:
1126 Budapest, Dolgos utca 2. III. ép. V. em. 19., továbbiakban:
„Szervező”). 
2. Játékok leírása:
A Szervező a nyereményjátékokat az Alleva Magyarország rajongói
oldalon (https://www.instagram.com/alleva_hungary ) meghirdetett
posztban teszi közzé, amelyben a jelen játékszabályzat
(továbbiakban: "Játékszabályzat") 3. pontjában meghatározott
személyek (továbbiakban: "Játékos") vehetnek részt.
A játék időtartama: A nyereményjátékok az adott posztban meghatározott ideig
tartanak.
Játék menete: a résztvevő Játékosoknak a nyereményjáték posztja
alatt kommentben kell megadniuk a helyes választ a posztban feltett
kérdésre és teljesíteni kell az összes játék követelményt a játékposztban meghatározott feladatnak megfelelően.
3. Játékosok
A nyereményjátékban kizárólag az a magyarországi lakó- vagy
tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított
érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét
betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy
vehet részt, aki
· a szervező által közzétett posztban meghirdetett feladatokat az ott
írtak szerint teljesíti,
· hozzájárul ahhoz, hogy a szervező, illetve lebonyolító a
rendelkezésre bocsátott adatait (teljes név, Instagram ID),
nyertesség esetén a kézbesítéshez szükséges további adatait
(lakcím és telefonszám) jelen nyereményjátékkal összefüggésben
kezelje, és
· a részvétellel a jelen szabályzatban írt valamennyi feltételt
elfogadja.
Azok a játékosok, akik a jelen Játékszabályzatban és a
nyereményjáték posztban leírtak alaki és tartalmi előírásainak nem
felelnek meg, az adott nyereményjátékból automatikusan kizárásra
kerülnek. A szervező továbbá a nem valós adatokat megadó
résztvevőket is kizárja az adott nyereményjátékból.
Amennyiben a nyereményjátékban résztvevő nem a saját maga által
regisztrált Instagram-profilját, illetve nem saját e-mail címét veszi
igénybe, úgy a nyereményjátékkal kapcsolatos, Instagram-profil és e-mail-használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a
szervezőt, illetve a lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.
A nyereményjátékból ki vannak zárva a szervező, a lebonyolító,
valamint a nyereményjáték lebonyolításában közreműködő egyéb
cégek munkavállalói, vezető tisztségviselői, tulajdonosai, és
mindezen személyek Ptk. Nyolcadik Könyv 8:1. § (1) 1. pontjában
meghatározott hozzátartozói.
A nyereményjátékból kizárásra kerülhetnek azok a játékosok, akik
nem valós Instagram-profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a
nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.
A tisztességtelen magatartást tanúsító játékosok kötelesek
megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a nyereményjátékkal
összefüggésben a szervezőnek és/vagy lebonyolítónak okoztak.
A nyereményjáték szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a
tartalmak és automatikusan kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik
a részvétel során olyan hozzászólást és/vagy tartalmakat osztanak
meg, amelyek:
· obszcén, szexuális tartalmúak;
· mások vallási, nemzetiségi, etnikai, szexuális, politikai vagy
világnézeti hovatartozását sértők;
· rasszista, gyűlöletkeltésre alkalmasak;
· közönséges, trágár, becsületsértő, rágalmazó, illetve jó ízlést
sértők;
· valamely 3. személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát sértők;
· mások alkotmányos jogait sértők;

· jogellenes anyagok vagy jogellenes tevékenységre buzdító
tartalmúak;
· hirdetéseket, reklámokat közzétevők;
· mások személyes adataival visszaélők;
· valótlan vagy félrevezető információkat közlők, illetve valós tényeket
hamis színben feltüntetők.
A szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő
játékosok közzétett tartalmát a rajongói oldalról eltávolítsa, és a
játékost az adott nyereményjátékból kizárja.
A nyereményjátékban résztvevő Játékos közzétett tartalmáért az
adott játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi
vagy anyagi következmények is kizárólag az adott játékost terhelik.
A Szervezőnek jogában áll a beérkezett Pályázatokat azonnal
megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok érvényesek-e, azokat
a Játékszabályzatnak megfelelően küldték-e be. A
Játékszabályzatban meghatározott feltételek ellenőrzésére utólag,
nyertesenként kerül sor.
A beküldött Pályázatok hiányosságáért/hibájáért, a Szervező
érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért (pl.: telefon
elvesztése, lemerülése, telefonszám vagy e-mail cím cseréje
megváltozása), a nyeremények kézbesítésének a nyertesnek
felróható elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a
kézbesítés/szállítás során a nyereményekben keletkezett károkért
vagy azok teljes megsemmisüléséért a Szervező és a Lebonyolító,
illetőleg azok megbízottjai a nyertesek felé semmiféle felelősséget
nem vállalnak.

A Játékkal kapcsolatban felvilágosítás az info@apetitepetfood.hu e-mail címen keresztül kérhető.
4. Nyeremény:
A nyereményjátékban 1 nyertes kerül kiválasztásra, és a
nyertes nyereménye 1 db Alleva termék. A szervező fenntartja a
jogot, hogy a nyereményjáték időtartama alatt a nyereményeket
megváltoztassa, azokat a korábban meghirdetett nyereménnyel
egyenértékű más nyereménnyel helyettesítse. A nyeremények nem
ruházhatók át másra, és nem válthatók készpénzre. A szervező vagy
a lebonyolító a nyertesek jelentkezése után bekéri a nyertesektől a
kutyájuk/macskájuk életkorára, illetve testméretére vonatkozó
információkat, annak érdekében, hogy a kutya/macska korának és
testméretének megfelelő terméket kerülhessen összeállításra a
nyereménycsomag. Azonban a szervező fenntartja a jogot, hogy
amennyiben a nyertes által megadott paramétereknek (kutya/macska
életkorának és testméretének) megfelelő termék aktuálisan nem
elérhető, akkor azt azzal egyenértékű más nyereménnyel
helyettesítse)
5. Nyertesek meghatározása:
A nyereményjátékban 1 nyertes kerül kiválasztásra. A szervező az
adott nyereményjáték időtartama alatt érvényesen beküldött
tartalmak/játékosok közül legkésőbb az utolsó játéknapot követő
munkanapon határozza meg, hogy kik az adott nyereményjáték
nyertesei. A nyertes kiválasztásának módja sorsolás. A lebonyolító
által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a
véletlenszerűség elvének eleget tevő célszoftverrel, azaz gépi
sorsolással összesen 1 nyertes kerül kisorsolásra.
Easy Giveaway – The best giveaway app (easygiveawayapp.com)

A sorsolásról a bizottság elektronikus másolatot készít és archivál.
6. Nyertes értesítése, nyeremény átadása
A szervező a nyerteseket legkésőbb az adott sorsolást, illetve

nyertesek meghatározását követő munkanapon értesíti Instagram-
posztban a rajongói oldalon, a nyertes nevének megjelenítésével,

illetve Instagram sztoriban a kisorsolt nyertesek megjelölésével is.
A nyertes a rajongói oldalnak küldött Instagram privát üzenetben
köteles az értesítést követő 7 munkanapon belül visszaigazolni az
értesítést, valamint a nyeremény kézbesítéséhez szükséges
személyes adatait (teljes név, lakcím, telefonszám) pontosan
megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az értesítést
nem igazolja vissza, vagy a nyeremény kézbesítéséhez szükséges
adatait nem adja meg, később már nincs lehetősége erre.
A nyereményt a szervező futárszolgálattal vagy postai úton juttatja el
a nyertesek által önként megadott magyarországi címre. A szervező
2 héten belül juttatja el a nyertes számára a nyereménycsomagot,
attól számítva, hogy a Szervező megkapta a nyertestől a nyeremény
postázásához szükséges összes adatot. A Szervező a nyeremény
kézbesítését maximum kétszer kíséreli meg. A nyertes köteles
együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a
futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint
a postáról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor
kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem
tesz eleget, és a nyeremény átadása meghiúsul, a szervezőt, illetve
lebonyolítót nem terheli felelősség. A nyertes téves
adatszolgáltatásából eredően a szervezőt és a lebonyolítót nem
terheli felelősség.
A nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget és
a nyeremények kézbesítésével járó költséget a szervező viseli.

7. Adatvédelem
A nyereményjátékkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.
A Játékosoknak a Játékkal kapcsolatos személyes adatai
kezelésének jogalapja: az EU 2016/679. számú Általános
Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) a) pontja – a Játékos
önkéntes hozzájárulása.
A megadott adatok kezelője a Szervező, mint Adatkezelő. Az
adatkezelés célja a Játékos részvételének biztosítása a Játékban. A
Játékos jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Játékos
hozzájárulása hiányában a Játékban nem vehet részt.
A nyerteseket a Szervező a Instagram felhasználói nevük alapján
azonosítja, így az időközbeni esetleges változással járó, valamint a
Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a
felelősséget a Szervező nem vállalja. A nyertesek személyét a
Rajongói Oldalon nyilvánosságra hozzák. A nyilvánosságra hozatal
célja, hogy ha a Játékos valamilyen technikai akadály miatt nem
kapta meg az értesítést a nyertességről, akkor a Rajongói Oldalon
tud tájékozódni, hogy nyert-e. A Játékosok az adatkezeléshez való
hozzájárulásukat a feladatra adott válasz elküldésével (pl komment
írása, fotó beküldése) adják meg.
A Játék során kezelt személyes adatok köre:
· név, Instagram ID (nyereményjáték nyertesének megállapítása
érdekében)
· életkor (annak ellenőrzése érdekében, hogy a játékos a 18. életévét
betöltötte-e)

· a nyertesek lakcíme (a nyeremény kézbesítése érdekében),
· a nyertes kutyájának/macskájának kora és testmérete (annak
érdekében, hogy a kutya/macska korának és testméretének
megfelelő termékmintákból kerülhessen összeállításra a
nyereménycsomag)
· a Játékkal kapcsolatban a Játékos részéről rendelkezésre bocsátott
egyéb adat (pl. kommunikáció a nyeremény átvételével
kapcsolatban).
Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a Szervező és a Lebonyolító
az adott cél megvalósulásáig kezeli. Az adatok nyereményjáték
lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertesek adatai,
amelyeket az Adatkezelő a nyeremény eljuttatásának céljából a cél
megvalósulásáig őriz meg.
A Játékkal kapcsolatos személyes adatokat az Adatkezelő nevében
Adatfeldolgozóként kezeli a Játék időtartama alatt: Apetite kft.

bővebb információ elérhető itt:
https://apetitepetfood.hu/adatkezelesi-tajekoztato-53
A Játékosok jogosultak az átlátható tájékoztatásra a személyes
adataik kezelésével kapcsolatban, jogosultak hozzáférni a személyes
adatokhoz és másolatot kérni, kérhetik pontatlan vagy nem teljes
személyes adataik helyesbítését, pl. dátum. A törléshez való jog („az
elfeledtetéshez való jog”) lehetővé teszi a Játékosok számára, hogy
töröltessék személyes adataikat, ha nincs jogszerű indok azok
további használatára. A Játékosok kérhetik a személyes adataik
további kezelésének korlátozását – ekkor a Szervező továbbra is
tárolhatja a személyes adatokat, de egyébként nem használhatja fel
azokat. A Szervező a fentiekkel kapcsolatos kéréseknek egy
hónapon belül köteles eleget tenni. Szükség esetén, figyelembe véve
a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható. A Játékosok jogosultak
nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságuknál panaszt tenni a
személyes adatok Szervező általi kezelésével kapcsolatban.
Magyarországon a felügyeleit hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.:
5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintettek ezen túlmenően bírósághoz
is fordulhatnak (www.birosag.hu).
8. Vegyes rendelkezések
A Instagram és a Facebook semmilyen formában nem vesz részt a
nyereményjátékban. A nyereményjáték nem szponzorált a Instagram
által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Instagramhoz.
Az adatszolgáltatás nem a Instagram részére, hanem a szervező
részére történik.
A szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a

https://www.instagram.com weboldalt, a rajongói oldalt, illetve az
azokat működtető szervert ért külső támadások, meghibásodások,
illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben
valamely nyereményjátékban résztvevő játékos részéről
manipulációt, tömegesen generált e-mail címeket, Instagram-profilok
létrehozását, illetve a nyereményjátékkal összeférhetetlen,
tisztességtelen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek
megalapozott gyanúja felmerül, úgy az adott játékost azonnali
hatállyal kizárja az adott nyereményjátékból.
A Játékos gondoskodik a Játék során használt adatainak (pl.
személyes adatok, jelszavak, azonosítók) biztonságos használatáról
és ennek keretében többek között megakadályozza, hogy ahhoz
illetéktelen személyek hozzáférjenek. A Játékos haladéktalanul
köteles tájékoztatni a Szervezőt, amennyiben ezen adatokkal
kapcsolatban visszaélést tapasztal. Az ezzel kapcsolatos
visszaélésekkel összefüggésben a felelősség a Játékost terheli.
A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a
Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező
számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.
A nyertesek a válasz beküldésével a jelen szabályzatot elfogadják és
hozzájárulnak, hogy a Szervező nevüket közzé tegye Instagram
oldalán.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben az adott nyeremény
a készletből már nem elérhető, a nyereményt egyéb, hasonló értékű
és fajtájú nyereménnyel helyettesítse.
A nyeremények átvételével összefüggésben a Játékosnak felróható
okból felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott

további költségek és kiadások (pl. az esetleges kiszállítás
sikertelensége után további kiszállítás, stb.) a Játékost terhelik. A
pályázatok hiányosságáért/hibájáért (válaszüzenet tartalma,
kézbesítésének elmaradása, hibás vagy hiányos név vagy cím
bediktálás stb.), a szabályosan a futárszolgálatnak átadott
küldemények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért,
valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért sem a
Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát
nem vállal.
A szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt
esetben bármikor megváltoztassa, vagy a jelen Játékszabályzat
szerinti nyereményjátékot visszavonja. Az erre vonatkozó
tájékoztatást közzéteszi a rajongói oldalon.
Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy
felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a Játék
kapcsán visszaélés vagy a Játékszabályzat megszegésének gyanúja
merül fel.
Jelen Játékszabályzatra és a Játékra a magyar jogszabályok az
irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló
jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá
tartoznak. Bármilyen felelősségkizárás vagy felelősségkorlátozás a
vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényes.
APETITE Kft.
Budapest, 2022. december 18.

Keresés